DoraInfo

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.dorainfo.pl jest DORAINFO Wojciech Siennicki, ul. Piotrowskiego 21/9, 86 – 098 Bydgoszcz.

Kontakt z administratorem: biuro@dorainfo.pl


Do czego wykorzystuje dane

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładam szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniam, że zbierane przeze mnie dane są:

Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
Przetwarzane zgodnie z prawem.



Cel i zakres zbieranych danych osobowych

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w tym przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy.

Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawianie faktur VAT. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.


Kategorie danych jakie zbieram za pośrednictwem strony www.dorainfo.pl

W zakresie korzystania ze strony www.dorainfo.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.


Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.dorainfo.pl



Jak długo będę przetwarzał dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte, jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane przetwarzane w związku ze sprzedażą usług będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.



Odbiorcy danych

Odbiorcami danych użytkowników strony jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora.

W przypadku skorzystania z mojej oferty odbiorcą danych będzie podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.



Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


Więcej informacji www.uodo.gov.pl



Pliki cookie

CMSSESSID# - jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych strony internetowej bez konieczności logowania się na poszczególnych podstronach. Podmiotem umieszczającym pliki tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator strony www.dorainfo.pl